De Twaalf Tradities van NA Wij behouden wat wij hebben alleen door waakzaamheid, en, zoals vrijheid voor het individu voortkomt uit de Twaalf Stappen, zo komt vrijheid voor de groep voort uit onze Tradities. Zolang hetgene dat ons bij elkaar houdt sterker is dan dat wat ons uiteen zou rukken, komt alles goed.

 1. Ons gemeenschappelijk welzijn dient op de eerste plaats te komen; persoonlijk herstel is afhankelijk van NA-eenheid.
 2. Voor ons groepsdoel bestaat er uiteindelijk maar één auto-riteit, een liefhebbende God zoals Hij zich In ons groepsge-weten manifesteert. Onze leiders zijn slechts dienaren die vertrouwen genieten; zij regeren niet.
 3. Het enige vereiste voor lidmaatschap is het verlangen om te stoppen met gebruiken.
 4. Elke groep dient autonoom te zijn behalve in zaken die an-dere groepen of NA als geheel aangaan.
 5. Elke groep heeft maar één hoofddoel: de boodschap uit-dragen naar de verslaafde die nog lijdt.
 6. Een NA-groep behoort nooit aanverwante voorzieningen of andere ondernemingen te steunen, te financieren of de NA-naam te verlenen, opdat geld-, eigendoms-, of prestige-problemen ons niet van ons hoofddoel afleiden.
 7. Iedere NA-groep behoort geheel in eigen behoeften te voorzien en bijdragen van buitenaf af te wijzen.
 8. NA-Anonieme Verslaafden dient voor altijd niet-professio-neel te blijven, maar onze dienstencentra mogen wel be-roepskrachten in dienst hebben,
 9. NA als zodanig behoort nooit georganiseerd te worden, maar wij mogen wel dienstraden of comité’s creeren die direkt verantwoording schuldig zijn aan hen die zij dienen.
 10. NA-Anonieme Verslaafden heeft geen mening over kwes-ties buiten NA; derhalve behoort de NA-naam nooit betrok-ken te worden In publieke verdeeldheid.
 11. Ons public relations-beleid is eerder gebaseerd op aantrek-king dan op promotie; het is noodzakelijk dat wij altijd onze persoonlijke anonimiteit handhaven op het vlak van pers, radio en films.
 12. Anonimiteit is de spirituele grondslag van al onze tradities; dit herinnert ons er steeds aan principes boven persoonlijk-heden te plaatsen.

Begrip van deze Tradities komt langzaam, mettertijd. We nemen informatie op door met NA-leden te praten en verschillende groepen te bezoeken. Het is gewoonlijk pas als we betrokken raken bij service dat iemand ons er op wijst dat ‘persoonlijk herstel afhankelijk is van NA-eenheid’ en dat eenheid afhankelijk is van hoe goed we onze Tradities volgen. Er kan niet onderhandeld worden over de Twaalf Tradities van NA-Anonieme Verslaafden. Zij zijn de richtlijnen die onze NA-gemeenschap levend en vrij houden.

Door het volgen van deze richtlijnen bij het omgaan met anderen, en de maatschappij in het geheel, vermijden we vele problemen. Dat wil niet zeggen dat onze Tradities alle problemen uitsluiten. We moeten nog steeds moeilijkheden onder ogen zien als deze zich voordoen: communicatieproblemen, meningsverschillen, interne tegenstellingen, en problemen met individuen en groepen buiten de NA-gemeenschap. Als we deze uitgangspunten toepassen, vermijden we echter sommige valkuilen.

Veel van onze problemen lijken op die van onze voorgangers. Hun moeilijk verkregen ervaring gaf gestalte aan de Tradities, en onze eigen ervaring heeft laten zien dat deze uitgangspunten vandaag de dag nog net zo van kracht zijn als dat zij waren toen deze Tradities werden geformuleerd. Onze Tradities beschermen ons tegen de interne en externe krachten die ons zouden kunnen vernietigen. Zij zijn werkelijk hetgeen dat ons samenhoudt. Alleen door ze te begrijpen en toe te passen, werken ze.

NA-Belgium nieuwsbrief
Aanmelden